No.
Content
མཆོད་རྟེན་ཆ་ཚད།
དཀར་ཆག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས།
Contents Collection (dkar chag)
Click 15.
ཀརྨ་ལེགས་བཤད་གླིང་བཤད་གྲྭའི་མཁན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Teachings by Lamas from Lekshey Ling Institute.
Click 13.
བོད་དང་ཇར་མན་སྐད་ཡིག་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Tibetan and German.
བོད་དང་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Tibetan and English.
དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་གསུང་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Teachings in English.
རྒྱ་གླིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Jaling (Instrument of Tibetan ritual practice) with High Speed Internet.
སྐུ་པར་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Photos with high resolution with High Speed Internet.
སྨན་རྩིས་སྐོར་བཞུགས།
Medicine & Astrology
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་གཟུངས་འཇུག་འབུལ་ཚེ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ལེན་དཔེའུ་སོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས།

Here is the Zungs (to make Mantra rolls) which we are putting inside the Statue and Stupa. (need to put here the page 7)

Click 04.
ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང༌།
Lineage
དཔེའུ་རི་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས།
Some instruction with Images
དྲི་བ་དྲི་ལན་སྣ་ཚོགས།
Many Questions and Answers
©Karma Lekshey Ling Institute