Choje Lama Phuntsok

Email: choje.lama@gmail.com

 

Khenpo Karma Namgyal

Karma Lekshey Ling Institute
Post Box No. 8435
Swoyambhu, Kathmandu, Nepal

Email: info@words-of-karmapa.org

© 2011 Karma Lekshey Ling, Post Box 8435, Sita Paila-9, Swayambhu, Kathmandu, Nepal. www.leksheyling.net