[4]

Post on August 13, 2020

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་དཔེའུ་རིས།

Milarepa History Images

51.6MB
296 MB
Standard quality
High quality

 

འབྲུག་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཨ་ནེ་དགོན་པའི་གཙོ་འཛིན་ཨ་ནེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས་མ་དཔེ་གཡར་གནང་བ་དང༌། འབྲུག་སྲས་མཁར་དགུ་ཐོག་གི་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས་གློག་ཀླད་དུ་བཙུགས་གནང་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ།

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute