[6]

August 14, 2006

༈ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་གཟུངས་འཇུག་འབུལ་ཚེ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ལེན་དཔེའུ་སོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས།

Here is the Zungs (Mantras) which we are putting inside the Statue and Stupa.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་གཟུངས་འཇུག་འབུལ་བའི་གཟུངས་འཇུག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་འབུལ་བའི་གཟུངས་འཇུག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས།
རྟེན་ལ་ནང་གཞུག་འབུལ་བའི་ལག་ལེན་ལུགས་སྲོལ་ཀུན་གསལ་དྲི་བྲལ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་ལྷ་མང་གི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅའ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་རྫིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་གཟུངས་འཇུག་འབུལ་ཚེ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འཁོར་ལོ་སོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས།
སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ལ་མཁོ་བའི་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
༄༅། །གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་གསར་རྙིང་གི་གཟུངས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས།

©Karma Lekshey Ling Institute