Padma Karpo's collected works
653KB
3.02MB
385KB
305KB

15_01_ba_dpal mkha' 'gro snyan brgyud las 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs 'bring po _________rnal 'byor bzhi pa'i dkyil 'khor gyi cho ga dngos grub 'dod 'jo
15_02_ba_n'a ro lugs kyi bde mchog bcu gsum gyi 'khor lo'i khrid
15_03_ba_snyan rgyud las lus dkyil gyi dbang chog
15_04_ba_snyan brgyud yab bka' lus dkyil kyi sgrub thabs ye shes gter mdzod
15_05_ba_1_bde mchog lhan skyes kyi sgrub thabs
15_05_ba_2_snyan brgyud yab bka' bde mchog lus dkyil du dbang bskur ba'i zin bris 'jug bde'i lam bzang
15_06_ba_1_grub pa'i slob dpon dril bu lugs kyi 'khor lo sdom pa lha lnga'i bdag bskyed snying po rnam nges
15_06_ba_2_dpal mkha' 'gro snyan rgyud lus dkyil gyi dmigs rim mdor bsdus pa'i reg zig
15_07_ba_dril bu lha lnga'i dbang chog dbang bskur snying po gsal byed
15_08_ba_dpal 'khor lo sdom pa lhan cig skyes pa'i sgrub thabs
15_09_ba_srid gsum dbang du byed pa'i zhags pa bde mchog dmar po 'dod pa'i rgyal po'i man ngag
15_10_ba_bde mchog dmar po'i 'khor lo'i kha byang
15_11_ba_dril bu pa'i bde mchog gi sgrub thabs rim pa gnyis pa
15_12_ba_rdo rje gur rigs bsdus kyi cho ga dngos grub 'byung ba'i sgo zhes bya ba bklag chog tu bkod pa
15_13_ba_kyai rdo rje lha dgu'i mngon rtogs dkyil 'khor gyi cho ga dang bcas pa dngos grub kyi gter mdzod
15_14_ba_dpal kye'i rdo rje'i spyi don grub pa'i yid 'phrog
15_15_ba_ma h'a m'a y'a'i cho ga sgyu ma chen po snang ba zhes bya ba dang dkyil 'khor gyi cho ga bklag chog tu bkod pa
15_16_ba_sgyu ma chen mo mahA m'a y'a'i lam rim skal bzang 'dod 'jo
15_17_ba_sangs rgyas thod pa'i cho ga sa ra ha'i zhal lung dkyil chog dang bcas pa bklag chog tu bkod pa

 

©Karma Lekshey Ling Institute