Padma Karpo's collected works
553KB
2.85MB
381KB
272KB

16_01_ma_sangs rgyas thod pa'i cho ga sa ra ha'i zhal lung dkyil chog dang bcas pa bklag chog tu bkod pa
16_02_ma_gsang ba 'dus pa'i rgyan ces bya ba mar lugs thun mong ma yin pa'i bshad pa
16_03_ma_rje btsun mar lugs kyi gsang ba 'dus pa'i cho ga 'phags pa'i zhal lung khrigs chags bklag pas grub par bkod pa
16_04_ma_rva lugs kyi rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs dkyil chog dang bcas pa gdug pa gzhom pa'i me phung
16_05_ma_'jigs byed kyi cho ga'i zur 'debs
16_06_ma_tshe rta'i sngon 'gro bsdus pa gcig
16_07_ma_phyi sgrub slob ma la phan pa'i tshe rta'i zin bris
16_08_ma_tshe dpag med lha mang gi cho ga 'don 'grigs su bkod pa 'chi med 'dod pa'i re skong
16_09_ma_tshe dpag med khro bo'i dkyil chog tshe dbang rig 'dzin nges par ster ba 'jug bde'i khrigs su sdebs pa
16_10_ma_1_tshe dpag med gong khug ma gnyis kyi cho ga
16_10_ma_2_grub rgyal lugs kyi tshe dpag med gong khug lha dgu danglha lnga'i dbang gi mtshams sbyor 'gres chog tu bkod pa bdud rtsi'i bum bzang
16_11_ma_bde ba can las 'ongs pa'i bdud rtsi'i nying khu'i sgrub thabs
16_12_ma_rta mgrin dmar po'i mngon rtogs rgyas pa
16_13_ma_rta mchog rol pa'i tshogs dkyil gyi 'phrin las
16_14_ma_dpal chen po'i rta skad sgrog pa'i man ngag
16_16_ma_gtum po khyung lnga'i sgrub thabs
16_17_ma_rdo rje gtum po'i rtsa ba'i rgyud gsang ba mngon par bstan pa'i bsdus 'grel gsang ba'i snying po
16_18_ma_dpal rdo rje gtum po khyung sham can gyi cho ga dregs pa las 'khol
16_19_ma_dpal rdo rje gtum po khyung lnga'i bsnyen sgrub rjes gnang bcas gsal bar bkod pa rdo rje pha lam phreng mdzes
16_20_ma_dpa' bo gcig tu bsnyen pa'i mngon rtogs
16_21_ma_1_rdo rje gtum po'i las bzhi'i sbyin sreg 'phrin las 'od kyi 'phreng ba
16_21_ma_1_rdo rje gtum po'i las bzhi'i sbyin sreg 'phrin las 'od kyi 'phreng ba
16_22_ma_las bzhi'i sbyin sreg gi cho ga'i lag len mdzub tshugs ma
16_23_ma_bde mchog lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor dang 'brel ba'i rab gnas yan lag bzhi pa'i chog khrigs gsal bar bkod pa bde legs grub pa'i rgya mtsho
16_24_ma_sngags btu'i dkyil 'khor gyi mdo sbyar

 

©Karma Lekshey Ling Institute