Padma Karpo's collected works
687KB
3.58MB
511KB
351KB

17_01_tsa_'jam dpal tshe bdag nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs byin chen nus pa'i char 'bebs
17_02_tsa_1_'jam dpal tshe bdag nag po'i las byang kun tu bzang po'i mchod sprin
17_02_tsa_2_'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi las byang kun tu bzang po'i mchod sprin dang 'brel ba'i sri gnon rab brjid rdo rje'i ri dbang
17_03_tsa_1_'jam dpal tshe bdag nag po'i ayi ring bsnyen pa'i man ngag
17_03_tsa_2_'jam dpal phyag rgya zil gyis gnon pa'i tshe bdag nag po'i dbang chog snying gzer nag po'i dkyil chog
17_04_tsa_1_'jam dpal tshe bdag nag po'i sgrub dbang khrag 'thung rol pa'i dga' ston gyi gsal byed zin bris
17_04_tsa_2_snying gzer nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga khrag 'thung rol pa'i dga' ston
17_05_tsa_1_gshin rje'i yang bzlog
17_05_tsa_2_snying gzer nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga khrag 'thung rol pa'i dga' ston gyi lag len gsal byed kun gsal nyin mo'i snang ba
17_06_tsa_bla ma drag po'i las byang dngos grub kun 'byung
17_07_tsa_1_bla ma drag po k'i la ya'i man ngag17_07_tsa_2_rgyud gnyan po gdan bzhi pa'i rdzogs rim zab pa'i snye ma
17_09_tsa_dpe med 'tsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed
17_10_tsa_lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam
17_11_tsa_lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel ba
17_12_tsa_rnal 'byor gsum gyi gdams pa'i 'khrul 'khor gyi 'grel pa
17_13_tsa_rdo rje rnam par sgeg mo'i rdzogs rim rim pa bzhi pa'i gzhung
17_14_tsa_rdo rje rnam par sgeg mo'i rdzogs rim rim pa bzhi pa
17_15_tsa_rdo rje gtum po'i rdzogs rim rnal 'byor lnga pa
17_16_tsa_rten can gyi rdzogs rim
17_17_tsa_dpa' bo 'bru gcig pa'i rdzogs rim
17_18_tsa_mai tri pa'i snyan brgyud las tshe dbang rig 'dzin sgrub pa'i cho ga bdud rtsi'i bcud len
17_19_tsa_n'a ro gsang spyod kyi dmigs rim
17_20_tsa_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i spyod yul du seng ge rnam par rtse ba
17_21_tsa_zhi byed kyi khrid dam pa'i dgongs rgyan
17_22_tsa_zhi byed kyi khrid kyi 'phrul 'khor gyi 'grel ba
17_23_tsa_zhal gdams snying gi nor bu'i 'khrul 'khor zin bris
17_24_tsa_snyan brgyud las zab mo brda'i dbang gi cho ga
17_25_tsa_lha mo bco lnga spros med kyi zab mo brda'i dbang bzhi bskur tshul nag 'gros su bkod pa
17_26_tsa_mkha' 'gro snyan rgyud kyi yum bka' rgyas pa byin rlabs myur 'bebs
17_27_tsa_yum bka' 'bring po lha bdun ma'i cho ga
17_28_tsa_snyan rgyud las yum ka lhan cig skyes ma'i sgrub thabs
17_29_tsa_rje btsun rdo rje rnal 'byor ma lha bcu gsum gyi cho ga phun tshogs 'dod 'jo
17_30_tsa_phag mo lha bcu gsum ma'i dbang bskur ba'i cho ga
17_31_tsa_phag mo zhal gnyis ma mchod pa'i cho ga ras chung lugs
17_32_tsa_rje btsun bden gnyis zhal gyi dbang bskur ba'i cho ga
17_33_tsa_dgyes pa rdo rje yum bka'i cho ga dngos grub sgo 'byed
17_35_tsa_rdo rje mkha' 'gro'i rgyud 'khrugs bsdebs pa sbyin sreg gi las rab 'byams

 

©Karma Lekshey Ling Institute