Padma Karpo's collected works
381KB
2.18MB
319KB
208KB

18_01_tsha_bya rog ma bstan bsrung gi skor gyi chos tshan tho yig gser gyi thur ma
18_02_tsha_dpal rdo rje nag po chen po khros pa'i mgon po gsang ba dngos grub 'byung ba'i rnam bshad rdo rje'i snying po
18_03_tsha_dpal ye shes kyi mgon po bsnyen pa'i tshe dgos pa'i gong gnon
18_04_tsha_sku gsung thugs snying po'i dngos grub sgrub pa'i cho ga bdud kyi g-yul las rab tu rgyal ba
18_05_tsha_gsang sgrub kyi dbang chog byin rlabs myur 'jug
18_06_tsha_bdud kyi g-yul las rab tu rgyal bar byed pa'i bsnyen pa'i man ngag
18_07_tsha_bdud kyi g-yul las rab tu rgyal bar byed pa'i dam can rgya mtsho'i mchod sprin
18_08_tsha_zhi ba'i bstod bskul
18_09_tsha_dbang gi bstod bskul
18_10_tsha_bstan srung dngos grub 'byung ba'i dbyangs yig dri za'i rgyud mangs
18_11_tsha_dpal nag po chen po'i gtor chen gyi 'khor lo'i gzer
18_12_tsha_dpal ye shes kyi mgon po'i las mtha' bstan dgra 'joms pa'i spu gri
18_13_tsha_mgon po rtag pa'i rdo rje tshe dbang 'chi med sgrub pa'i 'dod 'jo
18_14_tsha_'jig rten gsum snang bar byed pa'i lcags kyu mgon po chags pa'i rdo rje'i man ngag
18_15_tsha_mgon dmar chags pa'i rdo rje'i 'khor lo'i kha byang
18_16_tsha_1_mgon po'i ngag gi dbang phyug sgrub pa'i man ngag
18_16_tsha_2_rdo rje srin po'i sgo nas rang gshed dbab pa bung ba khrag 'thung
18_17_tsha_gsang sgrub kyi dbang chog byin rlabs myur 'jug
18_22_tsha_las kyi gshin rje'i sbyor ba'i dug nag po ha la ha la
18_23_tsha_nag po chen po'i las mtha' sreg pa hom gyi gzer
18_24_tsha_mgon po'i bskang ba g-yul las rnam rgyal
18_25_tsha_mdos chog nam mkha'i mdzod
18_26_tsha_mdos kyi gsal byed 'phrul gyi me long
18_27_tsha_sde brgyad kyi sgos mdos kyi gyer mchod
18_28_tsha_snyan brgyud mgon po'i sgrub thabs 'phrin las kun 'grub
18_29_tsha_rnam thos sras kyi mchod sprin 'dod dgu'i char 'bebs
18_30_tsha_gzhi bdag las kyi gshin rje'i phrin las dgra srog gcod pa'i spu gri

 

©Karma Lekshey Ling Institute