Padma Karpo's collected works
411KB
2.10MB
318KB
217KB

19_01_dza_dpal ldan dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus
19_02_dza_dpal ye shes kyi lha mo dud sol ma'i gsang sgrub phrin las kyi 'dod 'jo
19_03_dza_dpal ye shes kyi lha mo dud sol ma'i gsang sgrub phrin las kyi 'dod 'jo
19_05_dza_dpal ldan lha mo'i zhal hom gyi las
19_06_dza_dpal chen mo'i mdos chog
19_07_dza_dpal lha mo'i las mtha' rims nad bzlog pa'i cho ga
19_08_dza_dud sol rigs bzhi'i sgo nas 'phrin las bzhi sgrub dpag bsam gyi 'khri shing
19_09_dza_dud pa'i sol ba ma'i rdzogs rim de kho na nyid bzhi'i sgrub pa
19_11_dza_dpal ldan dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus
19_12_dza_1_g-yu sgron ma'i sgrub thabs dngos grub kyi 'dod 'jo
19_12_dza_2_dpal ye shes mgon po'i gtor bsngos bsdus pa sger gsol rnams kyi gsol kha nyung ngur dril ba phrin las 'dod 'jo
19_14_dza_chos skyong gi bskang ba bsdus pa phyogs las rnam par rgyal ba
19_15_dza_dam can rgya mtsho'i mchod bstod kyi rim pa nyi tshe ba nor bu 'od kyi phreng ba
19_16_dza_ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa'i gtor bsngo bsdus pa padma dkar pos mdzad pa
19_21_dza_dam can mnyes pa'i mchod sprin
19_22_dza_bsang dpe bkra shis re skong
19_23_dza_bde mchog rtsa ba'i rgyud kyi 'phrul 'khor gyi brjed byang
19_24_dza_lus med mkha' 'gro'i chos skor las rgya gzhung rdo rje'i tshig rkang
19_25_dza_snyan rgyud yid bzhin nor bu'i khrid yig rdo rje 'chang gi dgongs pa gsal bar byed pa zung 'jug mchog gi gseng lam
19_26_dza_snyan rgyud las mkha' 'gro'i gsang sgrog bde ba chen po'i khrid yig
19_27_dza_rje btsun n'a ro pa'i phyag rgya lam rdzogs kyi khrid
19_28_dza_rje btsun mai tri pa'i lugs kyi bde mchog snyan rgyud las pho khrid snying gi nor bu
19_29_dza_mo khrid mkha' 'gro'i myur lam

©Karma Lekshey Ling Institute