476KB
208KB
315KB
1.92MB
 1. སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ།
 2. སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ།
 3. མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པ།
 4. མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷཱའི་ཐུགས་དམ་མངའ་བདག་བཙད་པོ་གནང་བ།
 5. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད༌། ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མཛད་ལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
 6. འདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒྲོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།
 7. ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།
 8. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན།
 9. གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཡིག་ཆ་ལས། སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཐབས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཅོ་བརྒྱད་བསྐུར་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་བླ་མའི་ཞལ་གདམས། ཀཿ་ཐོག་རྨོག་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང།
 10. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 11. རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཁྲིད་ཡིག་ཉང་ལུགས་སོ། །སོག་བཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
 12. རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན། བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
 13. སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ།
 14. སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད། ཞྭ་དམར་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ།
 15. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ།
 16. ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ལས་སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟབ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན། ཞྭ་དམར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་གྲགས་དང་མཇུག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང།
 18. ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེའི་ཟམ་པ་ལས། ཉམས་ལེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
1 Volume ka
 1. sgyu 'phrul drva ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu zhes bya ba slob dpon sangs rgyas gsang bas mdzad pa/
 2. slob dpon rin po che padmas mdzad pa'i man ngag lta ba'i phreng ba/
 3. man ngag lta ba'i phreng ba'i tshig don gyi 'grel zin mdor bsdus pa zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od ces bya ba 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad pa/
 4. ma mo gsang ba las kyi thig le zhes bya ba slob dpon padma sam bha'a'i thugs dam mnga' bdag btsad po gnang ba/
 5. dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul dra ba'i grol byed lam gyi snying po'i don khrid / kun mkhyen ngag gi dbang po rdo rje gzi brjid kyis mdzad la khol du phyung ba/
 6. 'dus pa chen po mdo'i ngang sgrom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes/ smin gling lo chen dharma shr'i/
 7. na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed/ smin gling lo chen dharma shr'i/
 8. rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams/ slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/
 9. g-yung ston rdo rje dpal bzang po'i yig cha las/ sems sde ma bu bco brgyad kyi dgongs pa ngo sprad pa'i thabs rig pa rtsal gyi dbang bco brgyad bskur ba'i chog khrigs bla ma'i zhal gdams/ kaH thog rmog ston rdo rje dpal bzang/
 10. byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 11. rdzogs chen sems sde'i khrid yig nyang lugs so/ /sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan/
 12. rdzogs chen sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston/ blo gros rgyal mtshan/
 13. slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag nam mkha' rdo rje/
 14. snyan brgyud rin po che'i khrid kyi man ngag mkha' dbyings snying po'i bde khrid/ zhva dmar mkha' spyod dbang po/
 15. rdzogs pa chen po'i klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa/
 16. klong sde rdo rje zam pa las sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 17. rdzogs pa chen po klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zab pa'i sgom khrid kyi lag len/ zhva dmar spyan snga chos grags dang mjug gi bla brgyud gsol 'debs 'gyur med rdo rje'i gsung/
 18. klong sde rdo rje'i zam pa las/ nyams len bzhi'i rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 
©Karma Lekshey Ling Institute