451KB
221KB
346KB
1.92MB
 1. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་སོགས།
 2. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་བ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
 3. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན། ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།
 4. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན། ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།
 5. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།
 6. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ།
 7. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང།
 8. ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།
 9. ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས། བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
 10. བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ།
 11. ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་བའི་གསུང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ།
 12. འཕགས་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག །ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ།
5 Volume ca
 1. gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang sogs/
 2. gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel ba/ rje btsun grags pa rgyal mtshan/
 3. dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan/ ngor chen dkon mchog lhun grub/
 4. dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan/ ngor chen dkon mchog lhun grub/
 5. dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan/ ngor chen dkon mchog lhun grub/
 6. dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa/ 'jam dbyangs blo gter dbang po/
 7. gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs/ ngor chen rdo rje 'chang/
 8. lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal/ bsod nams rgyal mtshan/
 9. lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris/ bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan/
 10. brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa/
 11. lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo gru ba'i gsung la bde bar gshegs pa dpal stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa/ dpal phag mo gru pa/
 12. 'phags ma mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig/ chos rgyal 'phags pa/
 
©Karma Lekshey Ling Institute