353KB
188KB
274KB
1.85MB
 1. ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ཁ་སྐོང་མཛྙུ་གྷོ་ཥས་མཛད་པ།
 2. ཌོམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ། ཌོམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀ
 3. སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ། སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ༌།
 4. སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས། སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ།
 5. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ། སློབ་དཔོན་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པ།
 6. སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ།
 7. སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ།
 8. དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག
 9. སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར།
 10. ཌོམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 11. པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 12. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 13. འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལ་བའི་ལྗོན་བཟང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 14. ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་མྱུ་གུ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 15. ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 16. ཨིནྡྲ་བྷ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 17. ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 18. འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག །འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ།
 19. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 20. བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར། ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ།
 21. ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས། ཀུན་དགའ་ཆོས་འཕེལ།
 22. དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག །ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།
 23. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
6 Volume cha
 1. lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs/ ngor chen kun dga' bzang pos mdzad pa kha skong manju gho Shas mdzad pa/
 2. Dombhi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub/ Dombhi he ru ka
 3. slob dpon padma badzra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa/ slob dpon padma badzra/
 4. slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs/ slob dpon nag po spyod pa/
 5. nag po au tsi ta 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i gdams pa/ slob dpon au tsi ta 'chi ba med pa/
 6. slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob/
 7. slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa/
 8. dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag/
 9. slob dpon aindra bh'u ti'i mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor/
 10. Dombhi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 11. padma badzra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 12. nag po au tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 13. 'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil ba'i ljon bzang/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 14. ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis myu gu/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 15. tog rtse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dvangs shel me long/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 16. aindra bho ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g-yas 'khyil/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 17. nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 18. 'brog mi lo ts'a bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig/ 'phags pa rin po che/
 19. zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs/ mkhyen brtse'i dbang po/
 20. blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor/ ngag dbang legs grub/
 21. lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas/ kun dga' chos 'phel/
 22. dpal bde mchog sdom 'byung nas kyi chang gi cho ga /kun dga' blo gros/
 23. dpal rdo rje nag po chen po gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 
©Karma Lekshey Ling Institute