523KB
255KB
401KB
2.24MB
 1. ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ངེས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།འདི་ནང་དཔལ་རྙོགས་པ་མེད་པའི་རྒྱུད་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དམངས་དོ་ཧ།དེའི་བསྡུས་དོན་སྤར་བུ་པས་མཛད་པ།ཤཱ་བ་རི་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་ཏེ་ལོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་གངྒ་མ།དེའི་ས་བཅད་དང་འབྲེལ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ།ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཚིག་བསྡུས།དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ།མཻ་ཏྲི་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ།མར་པས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་མགུར་རྩ་བ།རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད།སྒམ་པོ་པའི་ལམ་གཅིག་ཆོད།བཀའ་ཡང་དག་ཚད་མ།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མགུར་སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འགྲོལ།ཆོས་དྲུག་གི་ཀ་དཔེ་ཆེ་ཆུང་གཉིས།ཏེ་ལོ་པའི་ཆོས་དྲུག་མན་ངག་ནཱ་རོ་པའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་མགུར།རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་སྐོར་བ་གསུམ་བཅས།
 2. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 3. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 4. སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ། བྱ་བྲལ་ཀུན་དགའ།
 5. མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 6. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 7. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 8. རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ། མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར།
 9. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 10. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 11. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ།
 12. བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ།
 13. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
7 Volume ja
 1. zab lam phyag rgya chen po dang n'a ro chos drug gi gzhung gces par btus pa nges don rin po che'i mdzod/ 'di nang dpal rnyogs pa med pa'i rgyud bram ze chen pos mdzad pa'i dmangs do ha/ de'i bsdus don spar bu pas mdzad pa/ sh'a ba ri pa'i snying po don gyi man ngag te lo pa'i phyag chen ganga ma/ de'i sa bcad dang 'brel pa kun mkhyen rang byung rdo rjes mdzad pa/ n'a ro pa'i phyag chen tshig bsdus/ de'i 'grel chung rtogs par sla ba rje bla ma mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa/ mai tri pa'i de kho na nyid bcu pa/ mar pas yid la mi byed pa'i mgur rtsa ba/ rje btsun mi la'i ye shes gsal byed/ sgam po pa'i lam gcig chod/ bka' yang dag tshad ma/ ye shes mkha' 'gro ma'i mgur snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang rgyal ba rdo rje 'chang gi bka' de'i 'grel chung rdo rje'i tshig 'grol/ chos drug gi ka dpe che chung gnyis/ te lo pa'i chos drug man ngag n'a ro pa'i chos drug rdo rje'i mgur/ rje btsun mi la'i snyan brgyud gsal skor ba gsum bcas/
 2. dpal 'khor lo bde mchog dvags po snyan brgyud lugs kyi sgrub thabs bde chen drva ba/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 3. dpal 'khor lo bde mchog dvags po snyan brgyud lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen sdom pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 4. snyan brgyud lhan cig skyes ma'i yum bka' rgyas pa'i mngon dkyil dang dbang bskur gyi cho ga bdud rtsi bum pa/ bya bral kun dga'/
 5. mai tri lugs kyi sdom pa bcu gsum ma'i sgo nas thod dbang me'i 'khor lo'i byin rlabs bya ba'i lag len bde drod dpung bskyed/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 6. dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi sgrub thabs bde chen ye shes thig le/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 7. dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 8. rje btsun rdo rje rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta/ mkhan chen bkra shis 'od zer/
 9. bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 10. bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 11. rje btsun ras chung pa'i lugs kyi dpal 'khor lo sdom pa snyan brgyud kyi gzhung chung tilli pas mdzad pa/
 12. bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pa/
 13. bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yig/ rje btsun mi la ras pa/
 
©Karma Lekshey Ling Institute