414KB
215KB
320KB
1.98MB
 1. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
 2. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
 3. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
 4. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
 5. ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་གལ་ཆེ་བའི་འབྲུ་འབྲེལ་གསལ་བྱེད། རྒོད་ཚང་པ།
 6. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 7. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང།
 8. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།
 9. ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག། ངམ་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོ།
 10. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ།
 11. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ། རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ།
 12. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏིལླི་པའི་གདམས་པ།
 13. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག
 14. རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ།
 15. སྒོམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ།
 16. སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ། དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
 17. ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ། དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
 18. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ། དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
 19. དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ།
 20. སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས། སྒམ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
 21. སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས།
 22. སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག
 23. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོ་ཆེན་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་དེའི་མན་ངག
 24. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།རས་ཆུང་པ།
8 Volume nya
 1. bde mchog snyan brgyud kyi 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes gsal ba'i sgron me/ rje btsun mi la ras pa/
 2. bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa/ rje btsun mi la ras pa/
 3. bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo/ rje btsun mi la ras pa/
 4. phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa/ rje btsun mi la ras pa/
 5. yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rdo rje 'chang chen po'i gdams pa phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid kyi gnad 'gag gal che ba'i 'bru 'brel gsal byed/ rgod tshang pa/
 6. bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 7. dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung/
 8. bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed/ rje btsun mi la ras pa/
 9. ngam rdzong snyan brgyud gras phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag/ ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po/
 10. dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dvags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma/
 11. rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa/ ras chung rdo rje grags pa/
 12. lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu tilli pa'i gdams pa/
 13. lus med mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig
 14. rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa/
 15. sgom po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam/
 16. sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor du bya ba/ dvags po bkra shis rnam rgyal/
 17. zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba/ dvags po bkra shis rnam rgyal/
 18. phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba/ dvags po bkra shis rnam rgyal/
 19. dvags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa/
 20. sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos/ sgam po bkra shis rnam rgyal/
 21. sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus/
 22. skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug
 23. phyag rgya chen po sgom ma mo chen mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po che zhes 'gran gyi do med de'i man ngag
 24. rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig/ ras chung pa/
 
©Karma Lekshey Ling Institute