435KB
228KB
337KB
2.15MB
 1. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།
 2. ཟབ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།
 3. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག །རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ།
 4. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སྙིང་པོ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་པ། རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ།
 5. སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་པའི་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ། ཞྭ་མར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག
 6. རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། དཔལ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།
 7. ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད།
 8. ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 9. ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཐུན་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་དོན་ཁྲིད། ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག
 10. སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།
 11. རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀརྨ་པའི་ཟབ་ཆོས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
 12. དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔའི་མན་ངག །ནཱ་རོ་པ།
 13. དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ། རཱ་ག་ཨ་སྱ།
 14. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བོགས་འདོན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ། རཱ་ག་ཨ་སྱ།
 15. ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་རྨ་སེ་གྲུབ་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཚུལ། རྨ་སེ་གྲུབ་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན།
 16. རི་ཆོས་བཻ་ཌུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན།
 17. འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། རཱ་ག་ཨ་སྱ།
 18. འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ། འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པ།
 19. དཔལ་འབྲི་གུང་པའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུབ་དང་བཅས་པ།
 20. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
 21. ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
 22. ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།
 23. ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ། དཀོན་མཆོག་འབངས།
 24. བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ། འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
 25. དཔལ་འབྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ། དྷརྨ་ཀིརྟི།
 26. ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
9 Volume ta
 1. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig/ kun mkhyen rang byung rdo rje/
 2. zab lam n'a ro chos drug gi gsal byed spyi chings khrid yig dang bcas pa/ kun mkhyen rang byung rdo rje/
 3. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/ rje dgu pa dbang phyug rdo rje/
 4. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid zin bris snying po gsal ba'i sgron me bdud rtsi'i nying khu chos sku mdzub tshugs su ngo sprod pa/ rje dgu pa dbang phyug rdo rje/
 5. sgrub brgyud karma kaM tshang pa'i phyag chen lhan cig skyes sbyor gyi sngon 'gro bzhi sbyor sogs kyi ngag 'don 'phags lam bgrod pa'i shing rta/ zhva mar dkon mchog yan lag
 6. rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma'i bskyed rim gyi lha khrid rnam bshad zab mo rnam 'byed kyi snying po bsdus pa/ dpal gtsug lag phreng ba/
 7. chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med/
 8. phag mo rlung sems gnyis med kyi lha khrid zin bris su bkod pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 9. zab mo n'a ro'i chos drug gi nyams len thun chos bdud rtsi'i nying khu zhes bya ba sgrub brgyud karma kaM tshang gi don khrid/ zhva dmar chos kyi dbang phyug
 10. sku gsum ngo sprod/ kun mkhyen rang byung rdo rje/
 11. rdzogs pa'i sangs rgyas dpal karma pa'i zab chos sku gsum ngo sprod kyi gdams pa/ karma pa theg mchog rdo rje/
 12. dpal n'a ro pa chen po'i gegs sel gzer lnga'i man ngag/ n'a ro pa/
 13. dpal karma pa chen po la brten pa'i thun bzhi'i bla ma'i rnal 'byor dmigs khrid dang bcas pa/ r'a ga Aa saya/
 14. phyag rgya chen po'i bogs 'don gsol 'debs rdo rje 'chang chung ma'i dmigs rim/ r'a ga Aa saya/
 15. zur mang bka' brgyud kyi srol 'byed rma se grub chen blo gros rin chen gyis mdzad pa'i phyag rgya chen po'i khrid tshul/ rma se grub chen blo gros rin chen/
 16. ri chos bai durya'i phreng ba zhes bya ba thar 'dod kyi mgul rgyan/
 17. 'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa/ r'a ga Aa saya/
 18. 'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa/ 'gro mgon phag mo gru pa/
 19. dpal 'bri gung pa'i dam chos dgongs pa gcig pa'i rtsa ba lhan thabs dang bcas pa'i gzhung chings khog dbub dang bcas pa/
 20. dam chos dgongs pa gcig pa'i khog dbub snying por dril ba/
 21. lnga ldan gtor dbang yid bzhin nor bu/ 'bri gung chos kyi grags pa/
 22. phyag chen lnga ldan gyi khrid yig kun mkhyen chos kyi 'byung gnas kyis mdzad pa/ kun mkhyen chos kyi 'byung gnas/
 23. nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu/ dkon mchog 'bangs/
 24. bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba/ 'bri gung chos kyi grags pa/
 25. dpal 'bri gung pa'i lugs kyi chos drug dril ba'i gdams pa/ dharma kirti/
 26. n'a ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa/ 'bri gung rin chen chos kyi grags pa/
 
©Karma Lekshey Ling Institute