455KB
243KB
353KB
2.43MB
 1. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ།བནྡེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ།
 2. ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག །ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་མན་ངག་ལས་བྱུང་བ།
 3. ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཡིག །ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་མན་ངག་ལས་བྱུང་བ།
 4. སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོས་ལྷ་བཙུན་གཞན་ཕན་བཟང་པོར་གདམས་པ།
 5. ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག །འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 6. ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 7. སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ།
 8. དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག །དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ།
 9. རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 10. རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག །འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 11. བླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང། ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ།
 12. ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 13. ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 14. ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 15. འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས།
 16. དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་བསྒྲིལ་བ། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 17. ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འཐུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 18. རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ།
 19. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ཟབ་མོ། འབའ་རམ་པའི་ཕྱག་ཆེན།
 20. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག །སྒོམ་ཆེན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང།
 21. ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་གཞུང། རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང།
 22. བླ་སྒྲུབ་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་བཅས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འབའ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང།
 23. གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག །སངས་རྒྱས་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས།
 24. མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 25. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ཏིང་འཛིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྙིང། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 26. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་བ་ཐེལ་ལུགས་ལྷ་བཅུ་བདུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 27. དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་བ་སྐུ་རེག་མའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག།
 28. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད། རཱ་ག་ཨ་སྱ།
 29. བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐེལ་ལུགས་དང་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
 30. བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་པའི་སོལ་བ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 31. བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
10 Volume tha
 1. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig gzhung chung rdo rje'i tshig rkang yid bzhin gyi nor bu/bande bkra shis dpal/
 2. khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po lnga ldan gyi khrid yig/ khro phu lo ts'a ba chen po gnubs byams pa'i dpal gyi gsung rab man ngag las byung ba/
 3. khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid yig/ khro phu lo ts'a ba chen po gnubs byams pa'i dpal gyi gsung rab man ngag las byung ba/
 4. sngon 'gro'i zin bris/ 'brug pa padma dkar pos lha btsun gzhan phan bzang por gdams pa/
 5. chos rje 'brug pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig/ 'brug padma dkar po/
 6. chos drug bsdus pa'i zin bris/ 'brug padma dkar po/
 7. spyod pa chos kyi glu zhes bya ba 'byung ba ro snyoms kyi gdams ngag gtsang pa rgya ras kyi zab gter nas spyan drangs pa/
 8. dpal mkha' spyod dbang pos mdzad pa'i ro snyoms skor drug gi khrid yig/ dpal mkha' spyod dbang po/
 9. ro snyoms skor drug gi nyams len sgang du dril ba/ 'brug padma dkar po/
 10. rten 'brel gyi sgom rim dam pa'i chos kyi za ma tog/ 'brug padma dkar po/
 11. bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhung/ klu sgrub snying po/
 12. lam zab thun mong gi khrid/ 'brug padma dkar po/
 13. lam zab thun mong ma yin pa'i khrid rim snying po/ 'brug padma dkar po/
 14. khrid chen brgyad mdzes par byed pa'i rgyan/ 'brug padma dkar po/
 15. 'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos/
 16. dge sbyor bdun pa'i nyams len sgang du bsgril ba/ 'brug padma dkar po/
 17. chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'thug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 18. rgyal ba yang dgon pa'i khyad chos ri chos yon tan kun 'byung gi snying po ma drug gi gdams zab/
 19. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi ting nge 'dzin gyi dbang zab mo/ 'ba' ram pa'i phyag chen/
 20. phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig/ sgom chen pa rgyal mtshan dpal bzang/
 21. chos drug rdo rje'i gzhung/ rgyal mtshan dpal bzang/
 22. bla sgrub phyag chen chos drug bcas mdor bsdus snying por dril ba/ 'ba' ra ba rgyal mtshan dpal bzang/
 23. gnas lugs phyag rgya chen po'i khrid yig/ sangs rgyas yel pa ye shes brtsegs/
 24. mnyam med dvags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla ma mchod pa'i cho ga bkra shis grags pa'i sgra dbyangs/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 25. dpal ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub thabs rjes gnang ting 'dzin dbang bskur dang bcas pa dngos grub yang snying/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 26. dpal ye shes kyi mgon po phyag bzhi ba thel lugs lha bcu bdun pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa byin rlabs yang snying/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 27. dpal ye shes mgon po phyag bzhi ba sku reg ma'i rgya gzhung dang 'khor lo gnyis ma'i sgrub thabs kyi khrid yig/
 28. thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgva lo ts'a ba'i snyan brgyud/ r'a ga Aa saya/
 29. bstan srung ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa dpal chen rgva lo nas brgyud pa'i thel lugs dang tshal lugs kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa/
 30. bstan srung gtso mo dud pa'i sol ba ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 31. bstan srung gtso mo 'dod khams dbang phyug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa bka' brgyud bstan pa'i ba dan/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 
©Karma Lekshey Ling Institute