468KB
227KB
356KB
2.28MB
 1. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང།འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 2. ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ལམ་གསེར་ཆོས་ལྔའི་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 3. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 4. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྒྱ་གར་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 5. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 6. འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
 7. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 8. དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 9. སྲུང་ཁོར།
 10. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 11. སྐྱབས་འགྲོ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 12. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 13. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 14. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ། རྨོག་ལྕོགས་པ།
 15. ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 16. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 17. རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ལ་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 18. རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 19. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུའི་ཕྲེང་བ། བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང།
 20. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ། བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང།
11 Volume da
 1. ye shes kyi mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 2. ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 3. dpal ldan shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 4. rgyud sde lnga'i brgyud pa'i bla ma rgya gar pa rnams la gsol ba 'debs pa/ t'a ra n'a tha/
 5. shangs lugs rgyud sde lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs kyi kha skong aindra n'i la'i do shal/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 6. 'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs/ karma pa theg mchog rdo rje/
 7. rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs/ t'a ra n'a tha/
 8. dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed/ t'a ra n'a tha/
 9. srung khor/
 10. shangs lugs rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i mtshams sbyor snang ba'i go 'byed/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 11. skyabs 'gro/ t'a ra n'a tha/
 12. ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs/ t'a ra n'a tha/
 13. ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i dkyil chog t'a ra n'a tha/
 14. ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga phrin las yar 'phel/ rmog lcogs pa/
 15. shangs lugs bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam par bshad pa zab don gsal byed/ t'a ra n'a tha/
 16. rgyud sde lnga'i lha lnga gtso bor bsdus pa'i man ngag bla ma gong ma'i phyag len/ t'a ra n'a tha/
 17. rgyud sde lnga gtso bsdus la brten pa'i dkyil 'khor mchod chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po/ t'a ra n'a tha/
 18. rgyud sde lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 19. zab lam ni gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklags chog tu bkod pa bde chen myu gu'i phreng ba/ blo gsal bstan skyong/
 20. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po/ blo gsal bstan skyong/
 
©Karma Lekshey Ling Institute