696KB
348KB
536KB
3.28MB
 1. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ།ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 2. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐོང། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 3. ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 4. ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།
 5. ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།
 6. ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 7. ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 8. མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་དབུ་མའི་མདུད་འགྲོལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 9. རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ། དཱི་པཾ་ཀ་ར།
 10. མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་འཕོ་བ། ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན།
 11. མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ། རཱ་ཧུ་ལའི་གདམས་པ།
 12. སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་གཞུང་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར་དབང་ཆོག། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 13. ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 14. སུ་ཁ་སིདྡྷའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་དང་གཟེར་གསུམ་གདམས་པ། གུ་ཎ།
 15. སུ་ཁ་མ་སིདྡྷི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད། གུ་ཎ།
 16. ནི་གུའི་བརྒྱུད་འདེབས། གུ་ཎ།
 17. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང། གུ་ཎ།
 18. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 19. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ།འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 20. འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 21. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 22. དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 23. ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ། བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ།
 24. ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ།
 25. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་མགུར་དབྱངས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཐོས་པ་དོན་ལྡན་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 26. ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
 27. ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ལག་ལེན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 28. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 29. དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་དམིགས་རིམ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 30. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 31. དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཡིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཙིན་ཏ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 32. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 33. མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སྙིང་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ།
 34. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 35. ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག
12 Volume na
 1. zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma/ t'a ra n'a tha/
 2. zab lam ni gu chos drug gi gzhung khrid ma mo'i lhan thabs kha skong/ t'a ra n'a tha/
 3. ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel/ t'a ra n'a tha/
 4. ye shes mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug gi khrid kyi gnad yig snying po kun 'dus/ grub thob thang stong rgyal po/
 5. ni gu'i yan lag phyag chen ga'u ma'i khrid/ grub thob thang stong rgyal po/
 6. ni gu chos drug gi khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len ye shes D'a ki'i zhal lung/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 7. phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig/ t'a ra n'a tha/
 8. me tog mkha' spyod dkar dmar gyi nyams len dbu ma'i mdud 'grol/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 9. rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa/ d'i paM ka ra/
 10. mkha' spyod dkar mo'i 'pho ba/ lo chen 'gyur med bde chen/
 11. mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba/ r'a hu la'i gdams pa/
 12. su kha siddhi'i lo rgyus rgya gzhung gsang sgrub lte ba sprul 'khor dbang chog/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 13. zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 14. su kha siddhi'i zhal gdams kyi skor dang gzer gsum gdams pa/ gu Na/
 15. su kha ma siddhi phyag rgya chen po'i ngo sprod/ gu Na/
 16. ni gu'i brgyud 'debs/ gu Na/
 17. zab lam ni gu chos drug gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin phung/ gu Na/
 18. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal/'jam mgon blo gros mtha' yas/
 19. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi khrid yig ye shes 'od 'phro/'jam mgon blo gros mtha' yas/
 20. 'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor bu/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 21. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi ngo mtshar rin chen brgyud pa'i rnam thar la gsol ba 'debs pa au dum wa ra'i phreng ba/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 22. dpal ldan bla ma dam pa'i rnam par thar ba dad pa'i ljon shing/ t'a ra n'a tha/
 23. zab chos ni gu chos drug gi brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa/ bde ba'i rdo rje/
 24. ni gu ma'i smon lam bka' rgya ma/
 25. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi do ha rdo rje'i tshig rkang dang mgur dbyangs phyogs gcig tu bsgrigs pa thos pa don ldan byin rlabs rgya mtsho/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 26. shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i thabs rjes gnang dang bcas pa/
 27. shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba dkyus ma tsam gyi lag len/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 28. dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa phrin las gter mdzod/ t'a ra n'a tha/
 29. dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po'i gtor chog rgyas pa'i kha skong dmigs rim dang bcas pa gsal bar bkod pa las bzhi lhun grub/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 30. myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/ t'a ra n'a tha/
 31. dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po'i byin rlabs rjes gnang gi bka' yig phyogs gcig tu bsdebs pa tsin ta ma Ni'i phreng ba/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 32. myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 33. mgon po phyag drug pa snying zhugs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor/ lcang skya rol pa'i rdo rje/
 34. myur mdzad ye shes kyi mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 35. zhing skyong chen po tra p'a la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog
 
©Karma Lekshey Ling Institute