410KB
186KB
314KB
1.53MB
 1. དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ།
 2. ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།
 3. ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསེར་ཕྲེང་མར་གྲགས་པ།
 4. ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། ལོ་ཆེན་དྷརྨཤྲཱི།
 5. གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང༌། ཇོ་སྲས་བསོད་ནམས་དཔལ།
 6. དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་བཞུགས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ།
 7. ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ།
13 Volume pa
 1. dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po/
 2. zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa/ lo chen dharma shr'i/
 3. zhi byed bka' babs rnam gsum gyi bla brgyud gsol 'debs gser phreng mar grags pa/
 4. zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nying khu/ lo chen dharma shr'i/
 5. grub chen dam pa sangs rgyas nas brgyud pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi lam lnga'i khrid yig dri med snang ba grub pa mchog gi zhal lung / jo sras bsod nams dpal/
 6. dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams byang chub sems dpa' kun dga' la gsungs pa bzhugs/ byang chub sems dpa'i kun dga' la gsungs pa/
 7. thugs kyi zhal chems pad mo brtsegs pa/
 
©Karma Lekshey Ling Institute