378KB
196KB
292KB
1.87MB
 1. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང།བྲམ་ཟེ་ཨརྻ་དེ་བས་གསུངས་པ་དང།གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་མ་གཅིག་མཛད།
 2. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི། ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར།
 3. གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།
 4. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན།
 5. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ།མ་གཅིག་ཇོ་མོའི་གདམས་ངག།
 6. རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 7. ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།
 8. གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 9. གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང༌། བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེས།
 10. གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས། རཱ་ག་ཨསྱ།
 11. གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།
 12. གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
 13. རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ།
 14. བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས། བན་དཀར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ།
 15. ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ།
 16. གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 17. གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 18. གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས།
 19. ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 20. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད། རཏྣ་སིང་ཧ།
 21. དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
14 Volume pha
 1. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung/ bram ze a'ar+ya de bas gsungs pa dang/ gcod kyi bka' tshoms chen mo ma gcig mdzad/
 2. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi/ kun dga' dpal 'byor/
 3. gcod bka' tshoms chen mo'i sa bcad/ kun mkhyen rang byung rdo rje/
 4. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod/ ma cig lab sgron/
 5. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma/ma gcig jo mo'i gdams ngag/
 6. rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga t'a ra n'a tha/
 7. zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig kun mkhyen rang byung rdo rje/
 8. gcod yul zab mo'i khrid yig gnad don snying po/ t'a ra n'a tha/
 9. gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long / bstan 'dzin rnam dag rin po ches/
 10. gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs/ r'a ga a saya/
 11. gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba/
 12. gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsungs rgyun 'khrul med ltar bkod pa bzhugs pa'i dbu phyogs/ karma pa theg mchog rdo rje/
 13. ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba/
 14. bka' brgyud tshogs las/ ban dkar 'jam dpal bzang po/
 15. D'a ki ma rnams kyi gtor 'bul/
 16. gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 17. gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa/ t'a ra n'a tha/
 18. gcod kyi skong ba rnams bzhugs pa'i dbu phyogs/
 19. lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 20. phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed/ ratna sing ha/
 21. dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga /'jam mgon blo gros mtha' yas/
 
©Karma Lekshey Ling Institute