519KB
271KB
402KB
2.57MB
 1. རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང།དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གི་པཎྜིཏ་མ་ཧཱ་བི་་ཏི་ཙནྡྲ་ལ་གསུངས་པ།
 2. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ཕྱོགས་བསྒྲིག་མཛད།
 3. དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 4. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 5. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 6. ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 7. རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 8. སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 9. བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།
 10. གསོལ་འདེབས་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།
 11. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ།
 12. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་ཆེན་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 13. གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ། གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་ཚོས།
 14. དཔེ་མེད་འཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 15. སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 16. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 17. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ།
 18. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ཁོལ་ཕྱུངས།
 19. ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 20. བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 21. གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང།
 22. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
 23. རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག །རྗེ་ཟླ་བ་སེང་གེ།
 24. རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག །འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 25. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག །ཟླ་བ་སེང་གེ།
 26. ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
15 Volume ba
 1. rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung/ dpal sha ba ri dbang phyug gi paNDi ta ma h'a bi bh'u ti tsandra la gsungs pa/
 2. dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa/ mi bskyod rdo rjes phyogs bsgrig mdzad/
 3. dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa/ t'a ra n'a tha/
 4. dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho/ t'a ra n'a tha/
 5. dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga /t'a ra n'a tha/
 6. zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan/ t'a ra n'a tha/
 7. rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge /t'a ra n'a tha/
 8. sbyor drug gegs sel/ t'a ra n'a tha/
 9. bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le/ rig 'dzin tshe dbang nor bu/
 10. gsol 'debs brgyud 'dzin mchog rgyas/ rig 'dzin tshe dbang nor bu/
 11. dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas/ si tu padma nyin byed dbang po/
 12. dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa chen po/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 13. grub chen dpe med 'tsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa/ grub chen dpe med tshos/
 14. dpe med 'tsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed/ 'brug padma dkar po/
 15. snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba/ 'brug padma dkar po/
 16. lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam/ 'brug padma dkar po/
 17. lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa/
 18. dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa/ blo gros mtha' yas kyi sgrub thabs rin 'byung khol phyungs/
 19. chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 20. bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklag chog tu bkod pa ye shes grub pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 21. grub chen ao rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung/
 22. bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu/
 23. rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga /rje zla ba seng ge/
 24. rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig /'brug padma dkar po/
 25. bsnyen sgrub kyi khrid yig /zla ba seng ge/
 26. thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma/ t'a ra n'a tha/
 
©Karma Lekshey Ling Institute