387KB
200KB
291KB
2.25MB
 1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
 2. སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
 3. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད། འབྲུག་པདྨ་དཀར་པོ།
 4. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
 5. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
 6. གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།
 7. ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
 8. ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།
 9. བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ།
 10. བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང།
 11. ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླག་པས་གྲུབ་པ།
 12. ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང།
 13. གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར།
 14. རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཕོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ།
 15. ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར།
 16. གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ།
 17. བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང།
 18. བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 19. བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ། བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
 20. ཆུའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་བའི་ཆུ་རྒྱུན། ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
 21. སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་འདོན་ཁྲིད་སྦྲགས་མ། ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ།
 22. ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 23. གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ།
 24. རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 25. སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 26. སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། བནྡེ་བློ་གསལ་གྱི་སྦྱར་བ་ལ་ཁ་སྐོང་མཛྙུ་གྷོ་ཥས་སྦྱར་བ།
 27. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་རིང་འཚོའི་བསིལ་སྦྱིན། ཝཱ་གནྡྲ་སུ་སིདྡྷི།
 28. སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། ས་སྐྱ་བ་ཀུན་བློ།
 29. བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 
17 Volume tsa
 1. thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs/
 2. spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs/
 3. thugs rje chen po'i smar khrid/ 'brug padma dkar po/
 4. thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs/
 5. thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs/
 6. grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa/ grub thob thang stong rgyal po/
 7. kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po/
 8. kun mkhyen bo dong ba'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel/
 9. bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol/
 10. bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung/
 11. kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklag pas grub pa/
 12. kun mkhyen bo dong pa'i dpal de nyid 'dus chen gyi zab khrid chos skor dgu las thub pa chen po'i gcod khrid kyi khrid yig zab don yang snying/
 13. gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor/
 14. ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag dang bcas pa/
 15. thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor/
 16. grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po/
 17. bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung/
 18. bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 19. bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa/ bya bral ba dge 'dun rgya mtsho/
 20. chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub ba'i chu rgyun/ ye shes don grub bstan pa'i rgyal mtshan/
 21. snyan brgyud rde'u bcud len dang me tog bcud len gyi 'don khrid sbrags ma/ chos dbyings bde chen mtsho mo/
 22. tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 23. gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa/
 24. rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa/ t'a ra n'a tha/
 25. sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 26. sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs/ bande blo gsal gyi sbyar ba la kha skong manju gho Shas sbyar ba/
 27. rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon po'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin/ w'a gindra su siddhi/
 28. sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa/ sa skya ba kun blo/
 29. bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 
©Karma Lekshey Ling Institute