556KB
277KB
436KB
2.24MB
 1. ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྩོན་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 2. ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང༌། བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང།
 3. ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 4. ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང༌། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 5. ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།
 6. ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང༌། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 7. ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 8. ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 9. ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ །ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 10. ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག །ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 11. ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 12. ཁྲིད་བརྒྱའི་བོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག །བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང།
 13. སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 14. པར་བྱང་སྨོན་ཚིག །ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།
 15. འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། ཀརྨ་ཕྲིན་ལས།
 
18 Volume tsha
 1. khrid brgya'i brgyud 'debs brtson bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 2. khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong / btsun pa blo gsal bstan skyong/
 3. zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa/ dpal ldan kun dga' grol mchog/
 4. khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang / kun dga' grol mchog/
 5. khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus/ t'a ra n'a tha/
 6. khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong / kun dga' grol mchog/
 7. khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba/ kun dga' grol mchog/
 8. khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa/ kun dga' grol mchog/
 9. zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge /kun dga' grol mchog/
 10. khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig /kun dga' grol mchog/
 11. khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal/ kun dga' grol mchog/
 12. khrid brgya'i bod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog /blo gsal bstan skyong/
 13. sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 14. par byang smon tshig /karma bkra shis chos 'phel/
 15. 'dul ba'i las chog mthong ba don ldan/ karma phrin las/
 
©Karma Lekshey Ling Institute