November 1, 2013
Volume 5
639KB
198KB
280KB
1.47MB
 
'jam mgon kong sprul rgya chen bka' mdzod/ (ca)
 
 1. yi dam dgongs 'dus spyi sdom spros bcas dbang chen smin grol rgya mtsho dbang rkyang lugs su bskur zin tho bzhugs/ stag sham yi dam dgongs 'dus dbang zin/
 2. bla ma dgongs pa 'dus pa'i dbang chen sogs la nye bar mkho lhan thabs zhi sreg blugs bsdus pa zla snang ba zhes bya ba bzhugs so/ /zhi sbyin sreg
 3. bla ma'i thugs sgrub nor bu rgya mtsho'i sku gsum sgrub pa nyams su len bder bkod pa'i zin bris rin chen sgron me zhes bya ba bzhugs so/ /pad gling thugs sgrub nor rgya mtsho'i sku gsum sgrub pa'i zin bris/
 4. gsang bdag rdo rje gtum po'i gsang sgrub me'i 'khor lo'i rgyun khyer gnam lcags tshva tshva zhes bya ba bzhugs so/ /gsang bdag gtum po'i rgyun khyer/
 5. phur pa yang gsang bla med kyi drag po'i sbyin sreg gi lag len bzhugs so/ /rat phur drag sreg
 6. zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las/ tshe 'das gnas 'dren 'gro drug rang grol bklags chog tu bsdebs pa yid gnyis rang grol zhes bya ba bzhugs so/ /kar gling zhi khro'i gnas 'dren rgyas pa 'gro drug rang grol chog khrigs/
 7. zab chos zhi khro dgongs pa rang grol gyi tshe 'das gnas 'dren thugs rje'i lcags kyu khyer bder bkod pa bzhugs so/ /gnas 'dren bsdus pa/
 8. zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las bla ma brgyud pa'i phyag 'tshal nyes ltung rang grol zhes bya ba bzhugs so/ /zhi khro'i bla ma brgyud pa'i phyag 'tshal/
 9. zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las/ bla ma brgyud pa'i don bskang 'brel tshad rang grol zhes bya ba bzhugs so/ /brgyud pa'i don bskang /
 10. thugs rje chen po ngan song rang grol gyi nang sgrub rgyun khyer byin rlabs rgya mtsho bzhugs so/ /'ja' tshon thugs chen ngan song rang grol/
 11. zab chos rta phag yid bzhin nor bu'i brgyud pa'i gsol 'debs zung 'jug rol mo zhes bya ba bzhugs so/ /rta phag yid nor gsol 'debs/
 12. dgongs gter bsam pa lhun grub brgyud pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/ /rig 'dzin tshe dbang nor bu'i dgongs gter bsam lhun gsol 'debs/
 13. thugs rje chen po ngan song rang grol gyi brgyud pa'i gsol 'debs thugs rje'i chu rgyun ces bya ba bzhugs so/ /'ja' tshon thugs chen ngan rang grol/
 14. stag sham yi dam dgongs 'dus dbang tho/
 15. zab lam thugs kyi nor bu las/ rtsa sgrub chen dang bdud rtsi sman sgrub gnyis kyi sgrub khog zung 'brel du bkod pa grub gnyis bdud rtsi'i za ma tog ces bya ba bzhugs so/ /chos gling zab lam thugs nor sgrub khog
 16. zab lam thugs kyi nor bu las/ las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi lag len 'dus gsal du bkod pa nor bu sna tshogs mdog can zhes bya ba bzhugs so/ /de'i sbyin sreg lag len/
 17. tshe dpag med gnam lcags rdo rje dngos grub kun 'dus kyi bskang ba 'chi med 'dod 'jo'i rnga sgra zhes bya ba bzhugs so/ /tshe sgrub gnam lcags rdo rje'i skong ba/
 18. ye shes mkha' 'gro bdud 'dul drag mo'i bsnyen sgrub kyi yi ge mdor bsdus gnam lcags lde'u mig ces bya ba bzhugs so/ /stag sham bdud 'dul drag mo'i bsnyen sgrub zin bris/
 19. rtsa gsum yongs rdzogs rdo rje gro lod kyi dbang gi lag len mtshams sbyor gyis brgyan pa sos ka'i sprin gyi rnga dbyangs zhes bya ba bzhugs so/ /yong dge'i gro lod dbang chog
 20. bka' brgyad bde gshegs 'dus chen gyi bsnyen pa'i lag len til mar sgron me zhes bya ba bzhugs so/ /bka' brgyad bde 'dus bsnyen yig
 21. rtsa thugs sgrub dgongs pa kun 'dus kyi dbang bskur bklags chog tu bkod pa grub gnyis bdud rtsi'i bcud 'bebs zhes bya ba bzhugs so/ /mchog gling thugs sgrub dgongs pa kun 'dus kyi dbang chog
 22. dpal rdo rje sems dpa'i bsgom bzlas rgyud sde bzhi sbrags zhes bya ba bzhugs so/ /rgyud sde bzhi sgrub rdor sems bsgom bzlas/
 23. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ sme ba brtsegs sgrub thabs khyer bde bzhugs so/ /thugs sgrub sme brtsegs/
 24. sgrol ma 'jigs pa kun sel/ sarba manga laM/
 
 
Edited by Tsering Norbu
 
 
©Karma Lekshey Ling Institute