November 1, 2013
Volume 8
661KB
230KB
340KB
1.65MB
 
'jam mgon kong sprul rgya chen bka' mdzod/ (ta)
 
 1. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi khrid yig ye shes 'od 'phro zhes bya ba bzhugs so/ /shangs lugs lha bzhi dril sgrub khrid yig
 2. dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'babs pa chen po zhes bya ba bzhugs so/ /'bro lugs dus 'khor brgyud 'debs/
 3. lta ba gtan la 'bebs pa las 'phros pa'i gtam skabs lnga pa lung dang rig pa'i me tog rab tu dgod pa zhes bya ba bzhugs so/ /lta ba gtan la 'bebs pa'i gtam/
 4. ris med chos kyi 'byung gnas mdo tsam smos pa blo gsal mgrin pa'i mdzes rgyan zhes bya ba bzhugs so/ /ris med chos 'byung /
 5. chos grva chen po thub bstan chos 'khor gling gi 'dus ba rgya mtshor bslab bya'i gtam du gsol ba tshogs mchog kun tu dga' rna rgyan ces bya ba bzhugs so/ /dpal spungs thub bstan chos 'khor gling gi bca' yig
 6. shu bha 'brug dgu gling sogs chos 'khor chen po rnams kyi bca' yig blang dor mig 'byed ces bya ba bzhugs so/ /shu bha 'brug dgu gling gi bca' yig
 7. byams mgon mchog gi sprul pa'i sku seng ge'i khrir phebs pa'i maNDala rgyas bshad ngo mtshar sgo brgya 'byed pa'i dga' ston ces bya ba bzhugs so/ /maNDala rgyas bshad/
 8. dbang bskur byin rlabs sogs kyi rab dbye nyung bsdus blo dman nyams dga' yod do/ /dbang bskur rab dbye/
 9. tshe sgrub pa'i ting nge 'dzin gyi dogs sel du smos pa 'od kyi thur ma bzhugs so//
 10. nges don dbu ma chen po la 'khrul rtog nyer gsum gyi 'bur 'joms pa legs bshad gser gyi tho ba zhes bya ba bzhugs so/ /nges don dbu ma'i 'khrul 'joms/
 11. dris len rna bdud rtsi bzhugs so/ /
 12. 'jam mgon blo gros mtha' yas kyi zhal sngar rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rjes bka' 'dri phul ba len dang bcas pa bzhugs/
 13. ts'a 'dra'i gnas 'dus dge bskul sgo byang /
 14. zhva dmar lo rgyus/
 15. spros med rgyun gyi nyams len ku s'a le'i bdud rtsi bzhugs so/ /
 16. dpa' bo'i dbu zhva'i bshad pa mdor bsdus/
 17. bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo lhan skyes kyi rgyun khyer dang rnal 'byor yan lag drug pa stan thog gcig pa'i dmigs sdom lhan skyes grub ster zhes bya ba bzhugs so/ /dus 'khor rgyun khyer/
 18. ring 'tsho'i cho ga sgrub pa'i rnam par bzhag pa 'chi bdag slu rtog pa'i don 'grel tshe dbang dga' ba 'khyil thig le zhes bya ba bzhugs so/ /ring 'tsho'i cho ga'i rnam bzhag
 19. rang gzhan la gtan gros gdams ngag gi tshul du brjod pa'i phreng ba snying gi bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so/ /nyams mgur zhal gdams skor/ sarba manga laM/
 
Edited by Tenzin and Phursang
 
 
©Karma Lekshey Ling Institute