May 24, 2014
Volume 12
806KB
221KB
298KB
1.53MB
 
'jam mgon kong sprul rgya chen bka' mdzod/ (na)
 
 1. pad gling kun bzang dgongs 'dus smin grol 'bogs pa'i lag len/
 2. dben gnas lha brtse'i bca' yig ldeb/
 3. rgyun khyer lus sbyin 'khrul rtog gcod pa'i ral gri zhes bya ba bzhugs so/ /
 4. rgyal dbyangs bdud las rnam par rgyal rngam sgra bzhugs so/ /
 5. rdzong shod gnas bstod/
 6. bla ma'i thugs sgrub yan lag rnam pa gnyis kyi khog dbub yid bzhin dngos grub 'byung bum bzang zhes bya ba bzhugs so/ /mchog gling thugs sgrub rnam gnyis kyi sgrub khog
 7. tshogs bdag gtor 'bul/
 8. rten la nang gzhug 'bul lag len lugs srol kun gsal dri bral nor bu chu shel gyi me long zhes bya ba bzhugs so/ /gzungs 'bul lag len/
 9. gzungs sgrub zin bris/
 10. gser 'phru'i gzungs 'bul/
 11. gnod sbyin lha mang gi 'khrul 'khor bca' sgrub kyi lag len rnam gsal du bkod pa rin chen rdzing bu zhes bya ba bzhugs so/ /gnod sbyin lha mang gi 'phrul 'khor lag len/
 12. par byang /
 13. mi tra brgya rtsa'i dbang bshad skal ldan yid kyi ngal gso zhes bya ba bzhugs so/ /mi tra brgya rtsa'i dbang bshad/
 14. bde gshegs sman bla mched brgyad mchod pa'i cho ga'i phan yon mdor bsdus rna bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so/ /sman chog phan yon/
 15. sman chog gzhan phan bde 'jug dang 'brel bar stong mchod bya tshul bzhugs so/ /stong mchod lag len/
 16. sman bla'i bsgom bzlas/
 17. bslab pa yongs su sbyong gzhi gsum las dbyar gnas dang dgag dbye'i las kyi cho ga zhib mo rnam par gsal sgron me zhes bya ba bzhugs so/ /dbyar gnas dang dgag dbye'i lag len/
 18. thun mtshams rnal 'byor la nye bar mkho ba gsar rnying gi gdams ngag snying po bsdus pa dgos pa kun tshang zhes bya ba bzhugs so/ /thun mtshams chos spyod/
 19. nyes bshags mdor bsdus dag byed bdud rtsi'i thegs ma bzhugs so/ /
 20. so thar gyi bshags sdom zhi gnas gso sbyong dang 'brel pa nyes ltung dag byed gang+g'a'i chu rgyun zhes bya ba bzhugs so/ /so thar bshags sdom/
 21. shing rta chen po gnyis kyi bka' srol dang 'brel byang sdom nyes bshags nor bu ke ta ka'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so/ /byang sems bshags sdom/
 22. gsang sngags gsar rnying gi ring lugs dang 'brel pa rdo rje theg pa'i dam tshig gi nyes ltung bshags pa kun tu bzang po'i khrus chu zhes bya ba bzhugs so/ /gsang sngags nyes bshags/
 23. sangs rgyas sras gcig gi rgyud zab mo rgyun khyer du bya yan lag mdor bsdus pa 'khrul snang rang grol zhes bya ba bzhugs so/ /sangs rgyas sras gcig rgyud bklag thabs/
 24. rdo rje theg pa'i dam tshig gi nyes ltung phyir bcos pa'i cho ga rig 'dzin dbugs dbyung gi thig le zhes bya ba bzhugs so/ /sngags kyi ltung ba phyir bcos/
 25. gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun ces bya ba bzhugs so/ /gcod kyi nyams len stan thog gcig ma/
 26. gsur mchod 'don yon sprin phung bzhugs so/ /
 27. gnas chen byin 'bebs zin bris bzhugs so/ /
 28. bla ma rtsa gsum gtsor gyur rig 'dzin 'ja' tshon snying po'i gter byon lha tshogs rnams kyi bsangs mchod zhing khams kun khyab ces bya ba bzhugs so/ /'ja' tshon gter byon rtsa gsum spyi bsangs/
 29. 'ba' lung bsang mchod/
 30. rgyun gyi bsangs mchod dge legs sprin phung zhes bya ba bzhugs so/ /
 31. ri khrus khyim khrus gang+g'a'i zegs ma zhes bya ba bzhugs so/ /
 32. ri khrus khyim khrus/
 33. bsangs bsdus/
 34. bsang gser skyems mdor bsdus/
 35. bcom ldan 'das rig byed ma'i bskang ba dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu zhes bya ba bzhugs so/ /
 36. gnas mchog rdzong chen khams phug yan lag dang bcas pa'i gsol mchod dge legs kyi tambura zhes bya ba bzhugs so/ /rdzong shod gnas srung /
 37. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung zhes bya ba bzhugs so/ /bla ma nor lha'i bsang /
 38. aa lo dpal de'u'i bsang ldeb/
 39. sku rje ge sar bsangs mchod dgos 'dod char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//
 40. rgyun bsang /
 41. aa rab yul lha rag nyag gnyan po'i bsang mchod bzhugs so/ /
 42. yul lha'i bsang /
 43. yang yul lha spyi bsang /
 44. dpa' 'og yul lha spyi bsang /
 45. 'bur mo'i bsang /
 46. 'byung ba spyi'i nyes pa sel bar byed pa'i gtsug lag gi gyer gto chen po'i bca' gzhi lag len gsal bar byed pa gser gyi thur ma zhes bya ba bzhugs so/ /'abyung spyi'i nyes sel gyer gto chen mo'i lag len/ sarba manga laM/
Edited by Acharya Karma Tenphel
 
 
©Karma Lekshey Ling Institute