March 2, 2015
 
Volume 13
336KB
170KB
252KB
1.07MB
 
'jam mgon kong sprul rgya chen bka' mdzod/ (pa)
 
 1. rdo rje'i chos srung rnams la phrin las su gsol ba don gnyis grub pa'i dpyid ces bya ba bzhugs so/ /
 2. ma mgon zhal sbyor gyi rnal 'byor dang 'brel phan byed man ngag phran tshegs zur du bkol ba bzhugs/
 3. kar lugs ma mgon zhal sbyor gyi bsnyen pa'i gsal byed/ bsnyen pa gtong thabs/
 4. dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po'i gtor sgrub chen mo'i lag len bltas chog tu bkod pa dngos grub rdzing bu zhes bya ba bzhugs so/ /mgon po phyag drug pa'i gtor sgrub lag len/
 5. mgon po'i spos sbyor rgyas bsdus kyi lag len bzhugs so/ /
 6. bka' 'khor lo bar pa'i yang bcud shes rab snying po'i mdo la brten pa'i bdud zlog bar chad kun sel lag len/ bltas chog tu bkod pa rnam thar stobs skyed ces bya ba bzhugs so/ /sher snying bdud bzlog cho ga
 7. dpal mgon 'phags pa klu sgrub zhal snga nas brgyud pa'i sgrol ma g-yul bzlog bltas chog tu bkod pa bden 'bras myur ston ces bya ba bzhugs so/ /sgrol ma g-yul bzlog
 8. dam pa'i chos 'chad nyan bya skabs su nye bar mkho mtshams sbyor gyi yi ge mchog dman kun dga' zhes bya ba bzhugs so/ /mkhyud dpyad mtshams sbyor/
 9. tshogs gsog gi rim pa dang rjes su 'brel sdom pa gsum gyi gso sbyong rgyas bsdus thar pa'i them skas zhes bya ba bzhugs so/ /sdom gsum gso sbyong /
 10. myur mdzad ye shes mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung zhes bya ba bzhugs so/ /phyag drug dkar mthing gnyis kyi mnga' gsol/
 11. ye shes mgon po trak shad kyi bskang gsol las bzhi myur 'grub bzhugs so/ /bskang gsol/
 12. 'phags pa dzam bha la dkar po'i bstod pa dngos grub char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/ /dzam dkar bstod pa/
 13. dpal ldan sngags kyi srung ma'i phrin las rdo rje nor bu'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so/ /smin lugs sngags srung mchod phrin/
 14. dud sol ma gtso bor gyur pa'i lha mo spyi yi mchod gsol skye ba lnga sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/ /
 15. bka' drin lha mo'i gsol mchod bsam don lhun grub bzhugs so/ /
 16. D'a ki su kha siddhi'i skong ba phrin las myur 'grub ces bya ba bzhugs so/ /
 17. dam can skyes bu chen po'i mchod bstod gsol skong bsang bcas phyogs 'dus legs pa kun tshang zhes bya ba bzhugs so/ /dam can gsol kha/
 18. dam chos bdud kyi gcod yul gyi rtsa gsum chos srung bcas pa'i gtor 'bul snying po bcud ldan zhes bya ba bzhugs so/ /gcod yul bka' srung gtor 'bul/
 19. rtsa gsum chos skyong dang bcas pa la gtor 'bul gyi rim pa khyer bde rig 'dzin dga' ston ces bya ba bzhugs so/ /gtor 'bul rig 'dzin dga' ston/
 20. dam can skyes bu chen po mched 'khor bcas pa'i mnga' gsol dgos 'dod kun stsol zhes bya ba bzhugs so/ /
 21. dpal ldan zhing skyong dbang po'i gsol kha dang skong ba nyung bsdus bzhugs/ zhing skyong gsol kha/
 22. rmugs 'dzin dmar po'i skong ba longs spyod char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/ /dzam dmar skong ba/
 23. mchog gling rnam sras gtor ma'i zin tho/
 24. rnam sras mdung dmar can gyi skong gsol rin chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/ /
 25. nye 'thung gcod rong btsan kha ba dkar po'i gnas bdag rtsa gsum zhing skyong gi mchod sprin 'dod 'jo'i ba mo zhes bya ba bzhugs so/ /rong btsan kha ba dkar po'i gsol mchod/
 26. 'dul ba mdo rtsa las 'byung ri mo'i bri yig tshangs pa'i pa tra zhes bya ba bzhugs so/ /
 27. bya spyod rnal 'byor gsum gyi rgyud sde'i dkyil 'khor rnams kyi gtso bo rags bsdus zhal thang bkod yig nor bu cha shel gyi phreng ba zhes bya ba bzhugs so/ /
 28. tshe dpag med la sogs pa'i gzungs kyi sgra bsgrubs nor bu skar mdog gi phreng ba zhes bya ba bzhugs so/ /
 29. brda sprod pa tsandra pa'i skabs su nye bar mkho ti dra mtha'i dper brjod nyung ngu rnam gsal zhes bya ba bzhugs/ sarba manga laM/
Edited by Acharya Karma Ugyen Wangdi
 
 
©Karma Lekshey Ling Institute