December 15, 2013
Volume 14
693KB
204KB
301KB
1.51MB
 
'jam mgon kong sprul rgya chen bka' mdzod/ (pha)
 
 1. 'tsho byed las dang po la nye bar mkho zin tig gces par btus pa bdud rtsi'i thigs pa zhes bya ba bzhugs so/ /sman gyi zin tig bdud rtsi'i thig
 2. padma badzra'i gnas 'dren dkyil 'khor bri yig
 3. bag ma'i mda' bshad/
 4. bag ma la dge las phran bdun gyi cho ga bkra shis dpal skyed ces bya ba bzhugs so/ /bag ma la dge las phran bdun pa/
 5. rtsis kyi bstan bcos nyer mkho bum bzang las skar rtsis kyi lag len 'jug bder bsdebs pa legs bshad kun 'dus zhes bya ba bzhugs so/ /rtsis gzhung legs bshad kun 'dus/
 6. skar rtsis kyi sngon 'gro rin chen me long zhes bya ba bzhugs so/ /mi pham gsung /
 7. gtsug lag rtsis kyi sngon 'gro rab gsal me long zhes bya ba bzhugs so/ /'byung rtsis sngon 'gro/
 8. zla ba sgra gcan la 'jug pa'i gtam dvangs shel me long zhes bya ba bzhugs/ zla ba sgra gcan dvangs shel me long /
 9. nyi ma sgra gcan la 'jug pa'i gtam nor bu'i me long zhes bya ba bzhugs/ nyi ma sgra can nor bu'i me long /
 10. rab yid shing mo sbrul lo'i lI thu'u 'go brjod ko ki la'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/ /rab yid shing mo sbrul lo'i lI thu'u 'go brjod/
 11. legs spyad byang chub kyi rgya mtshor spel tshig gi phreng bzla 'od bdud rtsi'i char pa zhes bya ba bzhugs dang / zhar byung spar gyi ldebs su 'khod pa dang / mtha' rten bsngo smon skor la bsngo smon gyi skor zla 'od bdud rtsi'i char pa bcas bzhugs/
 12. na mo ratna tra y'a ya/ bslu med dkon mchog gsum dang rtsa ba gsum sogs/
 13. mtshungs bral bla ma sangs rgyas zhabs la 'dud sogs/
 14. bdag ni 'di bzung skye dang tshe rabs su sogs/ sarba manga laM/
Edited by Acharya Gyurmey Dorje
 
 
©Karma Lekshey Ling Institute