[34]

Last upadated on March 29, 2015

Updated on May 19, 2014

September 22, 2013

(rdzod pa chen po klong chen snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig kun bzang bla ma'i zhal lung)

The text is an in-depth commentary with the full title Written Instruction for the Preliminaries of Longchen Nyingthig Great Completion called "The Words of My Perfect Teacher" by Dza Patrul Jigmey Chokyi Wangpo.

 

Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
ebook
azw3
472KB
1.19MB
1.49MB
481KB
3.25MB
326KB
726KB

 

༈ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་འདི་ཉིད་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་གཞི་བཅོལ་སའི་མ་ཕྱི་དངོས་དང༌། ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཡང་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་དཔྱད་ཞིབ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་དག་ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་ཞིག་བསྒྲུབས་སྙམ་ལགས་སོ། །དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་མཆོག་ཏུ་སྨན་བཞིན་པའི་དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་སྙོམ་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཐ་ཤལ་འབྱུང་རུང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སྨོན་པའི་བཏགས་མིང་བུདྡྷ་ཤཱ་ས་ན་དྷཱ་རར་འབོད་པ་དེས་ཞུས་པ་དགེའོ།།

 

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute