[77]

August 28, 2010

The Five Collected Reasonings texts written by Nagarjuna

(dbu ma rigs tshogs lnga)

tsa ba shes rab
 
309KB
148KB
49KB
rtsod pa bzlog pa
 
49KB
55KB
8KB
stong pa nyid bdun cu pa
 
53KB
54KB
9KB
rigs pa drug cu pa
 
44KB
52KB
7KB
zhib mo rnam par 'thag pa
 
28KB
44KB
5KB
©Karma Lekshey Ling Institute