[91]

April 26, 2012

lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus skal bzang thar pa'i 'jug ngogs

Root text by Tsongkhapa

Commentary by 1st Jamgon Kongtrul

Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
869KB
178KB
183KB
57.4KB

 

©Karma Lekshey Ling Institute