[99]

Pre.

May 10, 2013

 

dil yag ae wam pal ri bkra shis mi 'gyur rdo rje rgyal mtsan gling gi gdan rabs bla ma'i rnam thar dand lo rgyus

1
mkhan chen bla ma zla 'od gzhon nu'i rnam thar gsol 'debs bkra' shis dpal gyi be'u dga' ba 'khyil ba'i pa tra ris
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

2
mkhan chen rdo rje 'chang zla ba bzang po'i rnam thar bdud rtsi'i 'od zer
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

3
skyabs rje zla bzang rin po che'i sku phreng rim byon gyi rnam thar mdor bsdus
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

4
sgrub brgyud Karma Kam tsang gi bstan pa'i rtsa lag dil yag ae wAm pal ri bkra shis mi 'gyur rdo rje rgyal mtsan gling gi gdan rabs mdor bsdus su brjod pa pad ma dkar po'i chun po
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

5
zla bzang rnam thar gyi zur mcnan
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

6
bla ma sangs rgyas phun tsogs kyi rnam thar mdor bsdus su bkod pa
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

7
slob tshogs skor
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

8
lo zla sgrub mchod & dus mchod skor
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
9

ne ge btsun dgon & dil yag sgrub khang skor & dil yag bshad gra'i byung rim
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

 

10

'dul ba gzhi gsum gyi gleng gzhi bsdus don dang dbyar gnas kyi phan yon nyung ngur bkod pa & dil yag dgon du dbyar gnas kyi byur rim mdor bsdus
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

11

gdan sa chen po de nyid kyi bstan pa'i 'phel 'grib 'ji ltar byung tshul rags rim tsam bkod pa
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc

 

©Karma Lekshey Ling Institute