[131]

November 30, 2019

Unicode
PDF
TibetDoc
iBooks

 

༄༅། །དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་སྒྲོས་ཞལ་ད་ལུགས་གཉིས་སྙིང་བཅུད་བཞུགས་སོ། །

dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dwang po'i gsung sgros zhal da lugs gnyis snying bcud

 

©Karma Lekshey Ling Institute