Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
868KB
1.84MB
2.43MB
786KB
2.18MB

 

 

a'aH phyag chen rgya gzhung glegs bam gnyis pa'i dkar chag bzhugs so/ /

 1. de kho na nyid bcu pa zhes pa'i rgya cher bshad pa slob dpon lhan cig skyes pa'i rdo rjes mdzad/
 2. rdo rje'i tshig ces bya ba slob dpon badzra pa Nis mdzad/
 3. sgom rim drug pa zhes bya ba slob dpon badzra pa Nis mdzad/
 4. rin pa che'i 'od ces bya ba slob dpon n'a ro pas mdzad/
 5. gdams ngag rin chen 'bru dgu zhes bya ba paN chen sh'akya sh'i bha dras mdzad/
 6. nam mkha' la byon pa'i tshigs su bcad pa paN chen sh'akya shr'i sku 'da' khar nam mkha' las byung ba bzhugs/
 7. chu 'dzin gyi nga ro las byung yan lag bdun pa paN chen sh'akya shr'i sku 'das nas spur sbyong tshe nam mkha' las byung ba bzhugs/
 8. sku'i mdzod 'chi med rdo rje'i glu dpal sa ra has mdzad/
 9. gsung gi mdzod 'jam dbyangs rdo rje'i glu dpal sa ra has mdzad/
 10. thugs kyi mdzod skye med rdo rje'i glu dpal sa ra has mdzad/
 11. sku gsung thugs yid la mi byed pa zhes bya ba dpal sa ra has mdzad/
 12. phyag rgya chen po 'chi ka ma'i man ngag dpal sa ra has mdzad/
 13. do ha mdzod ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag dpal sa ra has mdzad/
 14. dpal sa ra ha'i tshigs su bcad pa bcu gnyis pa'i rnam par bshad pa dpal sa ra has mdzad/
 15. ka kha'i do ha zhes bya ba dpal sa ra has mdzad/
 16. ka kha'i do ha'i bshad pa dpal sa ra has mdzad/
 17. de kho na nyid kyi man ngag rtse mo do ha'i glu zhes bya ba dpal sa ra has mdzad/
 18. do ha mdzod ces bya ba slob dpon nag po rdo rjes mdzad/
 19. do ha mdzod kyi rgya cher 'grel pa zhes bya ba slob dpon nag po rdo rjes mdzad/
 20. do ha mdzod kyi dka' 'grel slob dpon dpal gnyis su med pa'i rdo rjes mdzad/
 21. do ha mdzod kyi dka' 'grel slob dpon thar pa'i 'byung gnas sbas pas mdzad/
 22. mi zad pa'i gter gyi mdzod yongs su gang glu zhes bya ba dpal sa ra has mdzad/
 23. snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang zhes bya ba n'a ro paN chen gyis mdzad/
 24. mi zad pa'i gter mdzod yongs su gang glu zhes bya ba gnyug ma'i de nyid rab tu ston pa'i rgya cher bshad pa dpal ldan gnyis su med pa'i rdo rjes mdzad/
 25. do ha mdzod ces bya ba birwa pas mdzad/
 26. tilli pa'i do ha tilli pas mdzad/
 27. chos thams chad rab tu mi gnas par ston pa'i de kho na nyid tshigs su bcad pa phyed kyi 'grel pa dpal aa wa dh'u tis mdzad/
 28. dngos po sbyong ba zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyis mdzad/
 29. rnam par mi rtog pa'i rab tu byed pa zhes bya ba slob dpon Arya de was mdzad/
 30. ma rtogs pa rtogs par byed pa zhes bya ba dpal gnyis med rdo rjes mdzad/
 31. snying po kun las btus pa'i rab tu byed pa shr'i a'a nanda badzras mdzad/
 32. bdud rtsi grub pa'i rtsa ba zhes bya ba slob dpon birwa pas mdzad/
 33. phyag rgya chen po'i man ngag bla ma tilli pas mdzad/
 34. phyag rgya chen po'i tshig bsdus pa paN chen n'a ro pas mdzad/
 35. bdag byin gyis rlob pa'i rim pa dpal sa ra has mdzad/
 36. man ngag gi tshigs su bcad pa bcu gnyis pa dpal sa ra has mdzad/
 37. sems brtag pa zhes bya ba slob dpon tshul khrims 'phags pas mdzad/
 38. dngos po'i gnas lugs bsgom pa zhes bya ba slob dpon bde rdo rjes mdzad/
 39. tshigs su bcad pa'i mdzod bzhugs/
 40. tshigs su bcad pa lnga pa zhes bya ba slob dpon nag po pas mdzad/
 41. dpal rdo rje'i glu bzhugs/
 42. rnal 'byor spyod pa'i bsam gtan zhes bya ba rje btsun ka ro pas mdzad/
 43. birwa pa'i tshig rkang brgyad cu rtsa bzhi pa dpal birwa bas mdzad/
 44. spyod pa'i glu'i mdzod kyi 'grel pa slob dpon thub pas byin gyis mdzad/
 

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute