Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
1.01MB
2.21MB
2.87MB
924KB
2.18MB

 

 

Hum phyag chen rgya gzhung glegs bam gsum pa'i dkar chag bzhugs so/ /

 1. gnas lugs phyag rgya chen pa'i rgya gzhung glegs bam gsum yi ge'i 'byung gnas su ji ltar bkod pa'i dkar chag bzhugs byang mdor bsdus pa sgrub brgyud grub pa'i rna rgyan zhes bya ba karma bkra shis chos 'phel gyis brtsams/
 2. tshigs su bcad pa phyed dang lnga'i 'grel pa slob dpon klu sgrub kyis mdzad/
 3. phyag rgya bzhi'i man ngag ces bya ba slob dpon gnyis med rdo rjes mdzad/
 4. n'a ro pa'i rdo rje'i glu gnyis n'a ro pas mdzad/
 5. nag po pa'i rdo rje'i glu gnyis nag po pas mdzad/
 6. lhan cig skyes pa'i glu Shanta de wa pas mdzad/
 7. nam rtog spang pa'i glu zhes bya ba slob dpon li la pas mdzad/
 8. las kyi gtum mo'i do ha mdzod kyi glu zhes bya ba slob dpon birwa pas mdzad/
 9. dpyid kyi thig le'i do ha mdzod kyi glu zhes bya ba slob dpon sa ra has mdzad/
 10. lhan cig skyes pa'i gdams pa zhes bya ba slob dpon me dhi nis mdzad/
 11. bla med sbyar rim pa zhes bya ba slob dpon Bhang ga dzas mdzad/
 12. lta spyod skye med kyi sgom pa zhes bya ba slob dpon pa na has mdzad/
 13. gnyis med kyi rtsa bsgom pa'i rim pa zhes bya ba slob dpon ni la khan dhas mdzad/
 14. phra rnal 'byor gyi nyams len zhes bya ba slob dpon sa mu dras mdzad/
 15. rang bzhin gyi do ha mdzod kyi glu'i lta ba zhes bya ba slob dpon l'u hi pas mdzad/
 16. lta sgom spyod pa 'bras bu'i do ha'i glu zhes bya ba slob dpon sa ra ha pas mdzad/
 17. do ha mdzod kyi de nyid kyi glu zhes bya ba slob dpon tha ga nas mdzad/
 18. spyod pa'i do ha mdzod kyi glu zhes bya ba slob dpon kang ka nas mdzad/
 19. lhan cig skyes dga'i do ha mdzod kyi glu'i lta ba zhes bya ba slob dpon bha des mdzad/
 20. bder gshegs kyi lta glu zhes bya ba slob dpon dha ma pas mdzad/
 21. rlung gi de nyid kyi do ha'i glu zhes bya ba slob dpon ma hi pas mdzad/
 22. rdo rje bzhi'i glu zhes bya ba gnyis med rdo rjes mdzad/
 23. bla ma mai tri pa'i glu mai tri pas mdzad/
 24. sa ra ha pa'i glu gnyis bzhugs/
 25. bi R'u byed pa'i rdo rje'i glu bzhugs/
 26. ka na pa'i glu bzhugs/
 27. bla ma Dhista Ja glu rnams Dhishi dzny'a nas mdzad/
 28. karNa ri'i glu bzhugs/
 29. ma ti tsi tra'i glu bzhugs/
 30. wa da'i glu dang gnyis tsam bzhugs/
 31. a'a ts'ar+ya dpa' bo rnam par snang mdzad kyi glu bzhugs/
 32. n'a ro paNDi ta'i glu bzhugs/
 33. l'u hi pa'i glu bzhugs/
 34. Dombhi pa'i glu bzhugs/
 35. bi Ru pa'i glu bzhugs/
 36. lva ba pa'i glu bzhugs/
 37. ma h'a su kha ta'i glu bzhugs/
 38. rnal 'byor pa pra sa ra'i glu bzhugs/
 39. klu sgrub kyi glu bzhugs/
 40. d'i paM k'a ra shr'i dzny'a na'i chos kyi glu gnyis bzhugs/
 41. do ha spyod pa'i glu'i lta ba zhes bya ba slob dpon ki ra pas mdzad/
 42. stong pa nyid kyi lta ba zhes bya ba slob dpon sha wa ri pas mdzad/
 43. bde sdug gnyis bral gyi lta ba zhes bya ba slob dpon sh'anti pas mdzad/
 44. 'brel med kyi lta ba zhes bya ba slob dpon kaM pa las mdzad/
 45. zhen med kyi lta ba zhes bya ba slob dpon kaM pa las mdzad/
 46. stong nyid snying rje'i lta ba zhes bya ba slob dpon tsa tra pas mdzad/
 47. sems nyid rin chen gyi lta ba zhes bya ba slob dpon dhe ta nas mdzad/
 48. de nyid brgyad kyi lta ba zhes bya ba slob dpon aindra bhu tis mdzad/
 49. sems nyid kyi rtog pa 'joms pa'i lta ba zhes bya ba slob dpon lakShmIs mdzad/
 50. mya ngan gyi lta ba zhes bya ba slob dpon bha hu ris mdzad/
 51. sems tsam gyi lta ba zhes bya ba slob dpon mai tri pas mdzad/
 52. snying rje thod pa spyod pa'i lta ba zhes bya ba slob dpon sa ra bha khas mdzad/
 53. 'brel med kyi lta ba zhes bya ba slob dpon nag po pas mdzad/
 54. de bzhin nyid kyi lta ba zhes bya ba slob dpon dha ri ka pas mdzad/
 55. tshul khrims kyi spyod pa glur blangs pa zhes bya ba slob dpon dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 56. spyod pa'i glu'i 'grel pa slob dpon dbal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 57. chos kyi dbyings su blta glu slob dpon chen po d'i paM ka ras mdzad/
 58. rdo rje gdan gyi rdo rje'i glu dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 59. rdo rje gdan gyi rdo rje'i glu'i 'grel pa dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 60. ting nge 'dzin gyi glu dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 61. thig le bcu drug gi nyams len slob dpon kaM ka li pas mdzad/
 62. phyi nang byang chub sems bcing man ngag ces bya ba slob dpon m'i na pas mdzad/
 63. rlung gi de nyid bsgom pa'i man ngag ces bya ba slob dpon gho ra khas mdzad/
 64. rnal 'byor bzhi'i nyams len gyi babs zhes bya ba slob dpon tan ti pas mdzad/
 65. rlung gi de nyid bsgom pa'i man ngag ces bya ba slob dpon tso rong ghis mdzad/
 66. rdo rje mkha' 'gro'i rdzogs pa'i rim pa zhes bya ba slob dpon bi na pas mdzad/
 67. thabs dang shes rab gtan la dbab pa'i bsdus pa zhes bya ba slob dpon tsa ma ris mdzad/
 68. rang bzhin grub pa med pa'i gzhi'i man ngag ces bya ba slob dpon klu sgrub kyis mdzad/
 69. rin chen phreng ba zhes bya ba slob dpon si la aa lis mdzad/
 70. snying rje bsgom pa'i byin rlabs zhes bya ba slob dpon tilli pas mdzad/
 71. theg pa chen po'i gnas lugs gtan la dbab pa zhes bya ba slob dpon dho khan dhis mdzad/
 72. sems la gros 'debs pa zhes bya ba slob dpon aa dzo kis mdzad/
 73. gzhi lam 'bras bu'i bla ma bsgom pa'i phyag rgya chen pa'i nyams len zhes bya ba slob dpon paM ka las mdzad/
 74. rtsa rlung gi sgo nas rnal 'byor gyi spyod pa zhes bya ba slob dpon Dombhi pas mdzad/
 75. yi ge gnyis pa'i man ngag ces bya ba slob dpon Dombi pas mdzad/
 76. de nyid bde ba bsgoms pa'i rjes su 'brang rnal 'byor bsgom pa'i man ngag ces bya ba slob dpon kukku ri pas mdzad/
 77. sems dang sems nyid 'dul thabs zhes bya ba slob dpon me ko las mdzad/
 78. lha kun gyi rdzogs pa'i rim pa'i lam zhes bya ba slob dpon gha dha ris mdzad/
 79. bsam gyis mi khyab pa bsgom pa zhes bya ba slob dpon r'a hu las mdzad/
 80. rang rig ye shes kyi lta nyams len zhes bya ba slob dpon tsam pa kas mdzad/
  grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po zhes bya ba slob dpon dpa' bo 'od gsal gyis bsdus/
 81. thugs kyi gsang ba glur blangs pa zhes bya ba mkha' 'gro ma rnams kyis dam pa rgya gar la gnang /
 82. grub thob bzhi bcus rdo rje'i mgur thig le gser gyi phreng ba zhes bya ba grub thob bzhi bcus mdzad/
 83. ye shes kyi mkha' 'gro ma sum cu rtsa lnga'i rtogs pa brjod pa mkha' 'gro ma rnams kyis dam pa rgya gar la gnang /
 84. mkha' 'gro ma'i 'byams glu zhes bya ba mkha' 'gro ma rnams kyis mdzad/
 85. grub thob bzhi bcus rdo rje'i mgur bzhengs pa de kho na nyid rab tu snang ba rdo rje'i mgur las/
  le'u dang po/ ma rig pa sgo nga'i sbubs rnam par phye ba/
  le'u ste gnyis pa/gser gyi nyi ma rnam par snang ba/
  le'u ste gsum pa/ye shes kyi mdangs rnam par dvangs pa/
  le'u ste bzhi pa/gnyug ma rang gi ngo bo gzigs pa/
  le'u ste lnga pa/ snying gi me long rnam par dag pa/
  le'u ste drug pa/dpal gyi 'od zer rnam par shar ba/
  le'u ste bdun pa/mi zad pa'i rin po che'i gter mdzod rnam par rdol ba/
  le'u ste brgyad pa/dpal gyi be'u'i bcud rnam par 'jigs pa/
  le'u ste dgu pa/bdud rtsi'i char rnam par dbab pa bcas bzhugs/
 86. phyag rgya chen po rdo rje'i glu rin po che gser gyi phreng ba zhes bya ba grub pa thob pa'i rnal 'khyor pa dang paNDi ta mang pos gsung pa rnams rje btsun mnga' bdag mai tri pas gzhung gcig tu bsdebs pa'i gdams pa zhes bya ba mnga' bdag mai tri pas gzhung gcig tu bsdebs/
 87. shes rab kyi phrin yig ces bya ba slob dpon padma rdo rjes mdzad/
 88. rnal 'byor pa'i rtogs pa'i gegs sel ba zhes bya ba slob dpon sangs rgyas gsang bas mdzad/
 89. dug lnga sbas pa'i lam mchog tu gsang ba bsam gyis mi khyab pa slob dpon 'phags pa lhas mdzad/
 90. rnal 'byor gyi mtshan nyid bden pa zhes bya ba slob dpon byang chub bzang pos mdzad/
 91. shes rab brtsam pa dus kyi gtam zhes bya ba dpal ldan gnyis su med pa'i rdo rjes mdzad/
 92. ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u zhes bya ba dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
  'jig rten las 'das pa'i yan lag bdun pa'i cho ga zhes bya ba dpal mar me mdzad ye shes kyis mdzad/
 93. bde bar gshegs pa'i bstan pa rin po che'i gru bo zhes bya ba paNDi ta aa dzi ta mi t'a Ghunas mdzad/
 94. dpal 'ching ba rnam par grol bstan bcos zhes bya ba dpal Nishka lang+kas mdzad/
 95. lta spyod rnam dag gi man ngag ces bya ba kha che paN chen gyis mdzad/
 96. sems rin pa che sbyang lam 'bras zhes bya ba paN chen buddha shr'i dzny'a nas mdzad/
 97. 'ching ba rnam grol gyi man ngag ces bya ba shr'i dza ga ta mi tra aa nandas mdzad/
 98. grub pa dam pa'i lam nges pa zhes bya ba bzhugs/
 99. rang gis sems kyi mdud pa dgrol gdams pa zhes bya ba mi tra aa nandas mdzad/
 100. ting nge 'dzin gyi dbang bskur ba zhes bya ba gnubs lo ts'a bas 'gyur/
 101. na mo buddha ya'i 'grel pa bzhugs/
 102. dpal bde chen grub pa zhes bya ba slob dpon ka la pas mdzad/
 103. rang gi sems ngal bso man ngag gi tshigs su bcad pa nyi shu rtsa lnga pa zhes bya ba jo bo spyan ras gzigs dbang phyug gis mdzad/
 104. rtogs pa brjod pa sum cu pa zhes bya ba rnal 'byar gyi dbang phyug mi tra dzo kis mdzad/
  shin tu spros pa med pa'i de kho na nyid kyi man ngag zhes bya ba birwa pas mdzad/
 105. lhan cig skyes pa'i man ngag bdag byin gyis brlab pa ri khrod pa chen pos mdzad/
 106. ri khrod pa'i phyag rgya chen po'i man ngag ri khrod pa chen pos mdzad/
 107. byang chub sems kyi 'grel pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyis mdzad/
 108. go bar byed pa'i snying po brgya pa zhes bya ba slob dpon de bas mdzad/
 109. sangs rgyas 'char ba gnyis dpal l'u hi pas mdzad/
 110. de kho na nyid grub pa zhes bya rab tu byed pa slob dpon zhi ba 'tshos mdzad/
 111. sems kyi lam sbyong ba zhes bya ba dpal ye shes rdo rjes mdzad/
 112. sems kyi rdo rje'i bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyis mdzad/
 113. bla ma brgyud pa'i rim pa'i man ngag ces bya ba slob dpon badzra pa Nas mdzad/
 114. de kho na nyid la 'jug pa zhes bya ba bde bar gshegs pa'i bka' ma lus pa mdor bsdus te bshad pa'i rab tu byed pa slob dpon dpal ye shes grags pas mdzad/
 115. de kho na nyid kyi snying po bsdus pa zhes bya ba slob dpon chos kyi dbang pos mdzad/
 116. gsang sngags kyi tshul gyi snang ba zhes bya ba slob dpon mtho btsun gtso yags kyis mdzad/
 117. tshul gsum gyi sgron ma zhes bya ba slob dpon mtho btsun tri pi ka ma las mdzad pa bzhugs/
 

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute